Stöldförsäkring - arbetsplats

Försäkring för handverktyg
Grundvillkor
Allriskförsäkring för leasad/hyrd utrustning WK 3104 A:7
för utrustning med ett enskilt värde om högst 1 000 000 kr, 2020-09-01
 
Kortfattad information
Observera att detta endast är en kortfattad information om Wasa Kredits försäkring WK 3104 A:7. Vid skada är det försäkringsvillkoret som gäller. Nedanstående är en kort beskrivning av försäkringen, de viktigaste undantagen och en sammanfattning av försäkringsvillkoren. Försäkring omfattar inte ansvars-och avbrottsskador. Omfattningen i sin helhet framgår av försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoret anges högsta försäkringsbelopp.
Det är Wasa Kredit som är försäkringstagare. Leasing- och hyrestagare leasar eller hyr den försäkrade egendomen. Leasing- eller hyrestagarna är inte försäkringstagare och ska vid skada inte erlägga en självrisk utan istället en skadeavgift till Wasa Kredit
 
Vad gäller försäkringen för?
Den utrustning som leasas/hyrs genom Wasa Kredit är försäkrad mot ett flertal skadehändelser som kan drabba utrustningen. Förutom brand, stöld, skadegörelse, kan försäkringen även omfatta skador som uppstår i hanteringen av utrustningen till följd av en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.
 
Vilken utrustning försäkras?
Med handverktyg avses handverktyg som omfattas av leasingavtalet och inte har varit tidigare brukade vid försäkringens tecknande. Försäkringen omfattar inte handverktyg äldre än 3 år.
 
Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för Wasa Kredit som finansiär och ägare av utrustningen.
 
När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller från och med den dag då utrustningen levererats, om inte villkoret anger något annat, och gäller automatiskt från leveransdagen. Försäkringsavtal sluts och förlängs vanligtvis automatiskt månadsvis om ingen av parterna säger upp det och så länge premie betalas och finansieringsavtalet är i kraft. Försäkringen täcker inte skador som inträffat efter finansieringsavtalets upphörande.
 
Var gäller försäkringen?
För handverktyg gäller försäkringen inom Sverige.
•under transport samt under lastning och lossning i samband med sådan transport
•i byggnad eller container
 
Självrisk
För handverktyg har Wasa Kredits självrisk på 500 kr per handverktyg. Leasing/hyrestagare erlägger istället för självrisk en skadeavgift men principen är densamma.
 
De viktigaste undantagen
Försäkringen gäller inte för:
•skada eller förlust om ersättning erhållits genom annan försäkring
•skada som består i eller är en följd av fel i utrustning vilket kommer av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning
•kostnad för löpande underhåll och skötsel
•förbrukningsmaterial
•minskad användbarhet
•skada till följd av datavirus
•indirekt skada eller förlust
•skada eller förlust om utrustningen lämnats utan tillsyn i fordon, allmän lokal eller på allmän plats
 
Aktsamhetskrav
Det är viktigt att utrustningen handhas på ett sådant sätt att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras. Uppfylls inte detta kan ersättningen reduceras eller helt bortfalla.
 
För att förhindra stöld av handverktyg ur byggnad ska
•befintliga lås vara låsta, reglar vara reglade och larmanläggningar vara aktiverade
•distribuerad nyckel, kombination eller kod inte lämnas i lås, port eller lucka eller förvaras i omedelbar anslutning till lås, port eller lucka
 
Vilka skyldigheter finns?
Det är försäkringsvillkoret regler kring bl. a säkerhetsföreskrifter, aktsamhetskrav och räddningsplikt som gäller vid skada. Dessa krav gäller även lease/hyrestagare då det är dessa som har utrustningen i sin besittning.