företags försäkring

Allriskförsäkring 

Allriskförsäkring för finansierad utrustning WK 3104 A:7 för utrustning med ett enskilt värde upp till 1 000 000 kronor, 2022-09-01.
 
Kortfattad information 
Observera att detta endast är en kortfattad information om Wasa Kredits försäkring WK 3104 A:7. Vid skada är det försäkringsvillkoret som gäller. Nedanstående är en kort beskrivning av försäkringen, de viktigaste undantagen och en sammanfattning av försäkringsvillkoren. Försäkring omfattar inte ansvars-och avbrottsskador. Omfattningen i sin helhet framgår av försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoret anges högsta försäkringsbelopp. Det är Wasa Kredit som är försäkringstagare och leasar den försäkrade egendomen. Leasingtagaren är inte försäkringstagare och ska vid skada inte betala en självrisk utan istället en skadeavgift till Wasa Kredit.
 
Vad gäller försäkringen för?
Den utrustning som leasas genom Wasa Kredit är försäkrad mot ett flertal skadehändelser som kan drabba utrustningen. Förutom brand, stöld, skadegörelse, kan försäkringen även omfatta skador som uppstår i hanteringen av utrustningen till följd av en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.
 
Vem gäller försäkringen för? 
Försäkringen gäller för Wasa Kredit som finansiär och ägare av utrustning.
 
När gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller från och med den dag då utrustningen levererats, om inte villkoret anger något annat, och gäller automatiskt från leveransdagen. Försäkringsavtal sluts och förlängs vanligtvis automatiskt månadsvis om ingen av parterna säger upp det och så länge premie betalas och finansieringsavtalet är i kraft. Försäkringen täcker inte skador som inträffat efter finansieringsavtalets upphörande.
 
Var gäller försäkringen? 
Den gäller i Sverige för leasad utrustning.
 
Självrisk 
Wasa Kredits självrisk är 1 000 kronor per skadetillfälle. Leasingtagare betalar istället för självrisk en skadeavgift men principen är densamma, skulle du alltså drabbas av flera skador vid samma tillfälle, betalar du bara en självrisk.
 
De viktigaste undantagen (dock inte fullständig lista) 
Försäkringen gäller inte för: 
• skada eller förlust om ersättning erhållits genom annan försäkring 
• skada som består i eller är en följd av fel i utrustning vilket kommer av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning 
• kostnad för löpande underhåll och skötsel 
• förbrukningsmaterial 
• minskad användbarhet 
• indirekt skada eller förlust 
• skada eller förlust om utrustningen lämnats oaktsamt
 
Vilka skyldigheter finns? 
Det är viktigt att utrustningen handhas på ett sådant sätt att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras. Uppfylls inte detta kan ersättningen reduceras eller helt bortfalla. Det är försäkringsvillkoret regler kring bland annat säkerhetsföreskrifter, aktsamhetskrav och räddningsplikt som gäller vid skada. Dessa krav gäller även leasingtagare då det är dessa som har utrustningen i sin besittning.
 
Vilken ersättning lämnas? 
Vid stöld eller om skada uppstår, kan reparationskostnaden ersättas eller så kan ersättning lämnas med likvärdig utrustning. Sådan utrustning ska så långt som möjligt till prestanda motsvara totalskadad utrustning. Kan likvärdig utrustning inte anskaffas,  ersätter försäkringen kvarvarande restvärde enligt finansieringsavtalet, med avdrag för självrisk. Ersättning lämnas högst med 1 000 000 kronor per enskilt objekt och max 2 000 000 kronor per skadetillfälle.
 
Försäkringsgivare 
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 106 50 Stockholm.
 
Lagar 
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslag (2005:104).
 
Försäkringsförmedlare 
Denna försäkring förmedlas och administreras av Söderberg & Partners AB.
 
Hur gör jag vid skada? 
Gå in och anmäl din skada via https://www.wasakredit.se/finansieringforetagskund/finansieringsprodukter eller kontakta Wasa Kredits skadehantering hos SP Claims Link på telefon 08-635 36 70, eller email wasakredit.skada@claimslink.se. Skadeanmälan skall göras skriftligen.
 
Vid övriga försäkringsfrågor 
Har du frågor avseende försäkringen, kontakta Söderberg & Partners AB på telefon 08-635 36 70 eller wasakredit.forsakring@soderbergpartners.se.
 
Copyright © 2024 Morten Maskin AB